+37120034429 [email protected]

Vairāk nekā 100 Latvijas NVO, kā arī privātpersonas un ārsti aicina Eiropas Parlamenta deputātus balsot pret mākslīgā aborta iekļaušanu ES Pamattiesību hartā

Vairāk nekā 100 Latvijas NVO, kā arī privātpersonas un ārsti aicina Eiropas Parlamenta deputātus balsot pret mākslīgā aborta iekļaušanu ES Pamattiesību hartā

Laikā, kad Latvijā sasniegts zemākais dzimstības rādītājs pēdējo 100 gadu laikā, Eiropas Savienība prioritāri vēlas veicināt mākslīgā aborta pieejamību Eiropā, tostarp Latvijā. 

Saistībā ar 11. aprīlī gaidāmo balsojumu Eiropas Parlamentā (EP), par makslīgā aborta tiesību iekļaušanu ES Pamattiesību hartā, 107 NVO, 88 draudzes, vairāki desmiti uzņēmumu un vairāk nekā 5000 privātpersonas, kuras pievienojušās Memorandam par ģimenes vērtību stiprināšanu, izsūtījušas vēstuli Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas ar aicinājumu balsot PRET minētās rezolūcijas virzību.

Rezolūcijas priekšlikums izceļ sievietes tiesības, bet nerunā par to, ka sievietes ķermenī grūtniecības laikā atrodas jau dzīvība, kas ir cits ķermenis ar atšķirīgu un unikālu DNS. Kamēr zinātnieki apstiprina embrija sirds darbību jau grūtniecības 4-6 nedēļā un zinātne atklāj, piemēram, dzīvības salūtu ,  kurš rodas brīdī, kad olšūna tiek apaugļota, kā arī to, ka pat abortētā embrija (bērna) šūnas paliek mātes ķermenī uz vairākiem desmitiem gadu, ES izvairās runāt par embrija (bērna) tiesībām. Rezolūcijā arī netiek atrunātas tēva tiesības, kā arī ārsta tiesības neveikt abortus.

Savas bažas atklāj arī Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsārsts Dr. Gints Lapiņš:

“Praktiski aborts tiek normalizēts, bet nekas nav atrunāts par tiesībām ārstiem atteikties no aborta veikšanas. Mēs zinām, ka valstīs, kuras cenšas saglabāt normālas, cilvēciskas vērtības, ir daudz ārsti, kuri abortus neveic. Ja viņu tiesības netiks aizstāvētas, tad pret šiem ārstiem tiks veikta vardarbība. Piemēram, mobings, lai piespiestu viņus  darboties pret savu pārliecību un tas absolūti neatbilst Eiropas vērtībām, kur katrs cilvēks tiek uzklausīts un respektēts.”

Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka “Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums”. Arī ES Pamattiesību harta nosaka, ka “Ikvienam ir tiesības uz dzīvību”. Tiesības uz dzīvību ir visu tiesību pamatā, tomēr jau tuvākā nākotnē Eiropā un arī Latvijā bērnam tiesības uz dzīvību mātes miesās var tikt atņemtas.

Agnese Irbe, grāmatas “Principiāla dzīvības aizsardzības ētika” (2023) autore, portāla www.telos.lv galvenā redaktore:

“Tā kā mākslīgais aborts ir reāli pastāvoša dzīva cilvēku sugas īpatņa tīša iznīcināšana, tiesības uz abortu nemaz nevar pastāvēt. Neviena cilvēka tiesības vai brīvības nevar ietvert kāda cita cilvēka tiesību uz dzīvību atņemšanu. Augļa atkarības stāvoklis vai noteiktu spēju trūkums neko nemaina, jo atkarības stāvoklis un spēju trūkums raksturo arī daudzus invalīdus. Eiropas Parlamenta balsojums, ja tas nostiprinās šādas neesošas tiesības, būtiski iedragās Vispārējā Cilvēktiesību konvencijā atzītās tiesības uz dzīvību un aizsardzību, ar kuru palīdzību laikā pēc Otrā pasaules kara Eiropa centās nokāpt no barbarisma, cilvēku utilitāras izmantošanas un ikvienam piemītošās neatņemamās cieņas noliegšanas ceļa. Šis var kļūt par izšķirošo balsojumu, kas noteiks Eiropas kopienas nākotni. Aicinu balsot pret šo rezolūciju.”

Gaidāmajā balsojumā Eiropas parlamenta deputāti, politisku un ideoloģisku argumentu vadīti, cer izvirzīt mākslīgos abortus kā vienu no cilvēka pamattiesībām. Lai informētu Latvijas sabiedrību par mākslīgā aborta procedūru un tās ietekmi, darbu uzsācis jauns projekts www.kasiraborts.lv, kurā drīzumā būs apskatāms Latvijā veidots oriģinālsaturs ar  video intervijām, dzīvsstāstiem, īsfilmām un animācijām.

———————————————————————————————————————————

Godājamie Eiropas Parlamenta deputāti,

Cilvēka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža un turpinās līdz tās dabiskai nāvei.

Š.g. 11. aprīlī Eiropas Parlamenta plenārsēdē tiks izskatīts REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS[1] par tiesību uz abortu iekļaušanu ES Pamattiesību hartā[2] (2024/2655(RSP))

Mēs, Latvijas nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, draudzes un privātpersonas kā Memoranda ģimenes vērtību stiprināšanai dalībnieki aicinām Jūs balsot pret minētās rezolūcijas virzību.

Aborts[3] nav uzskatāms par cilvēktiesību sastāvdaļu un nav risinājums neplānotai grūtniecībai. Abortu nevar uzskatīt par veselības aprūpi, jo ieņemts bērns nav slimība.

Piedāvātā rezolūcija radīs vairākas fundamentālas problēmas, tādas kā dalībvalstu suverenitātes tiesību un subsidiaritātes principa pārkāpumus, dziļāku šķelšanos starp dalībvalstīm, ārstu tiesību aizstāvības vājināšanos, negatīvu ietekmi uz sabiedrības morāli un kārtību, finansiālās sekas u.c.

Zemāk esam pievienojuši plašāku argumentāciju, kas ļauj Jums paskatīties uz šo jautājumu plašāk, tomēr vēlamies uzsvērt, ka tas ir sirds, patieso cilvēktiesību un vērtību balsojums.

Aicinām Jūs balsot ar sirdi!

Jūsu Latvijas Memoranda ģimenes vērtību stiprināšanai[4] dalībnieki

5245 privātpersonas
88 draudzes
107 nevalstiskās organizācijas
58 uzņēmumi

Argumenti PRET REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMU par tiesību uz abortu iekļaušanu ES Pamattiesību hartā:

  1. Dalībvalstu suverenitātes ievērošana: šī rezolūcija grauj dalībvalstu suverenitāti, piespiežot tās ievērot īpašas reproduktīvo tiesību pamatnostādnes, kas var būt pretrunā ar to kultūras, reliģiskajām un sabiedriskajām vērtībām.
  2. Subsidiaritātes principa pārkāpums: Eiropas Savienībai (ES) būtu jāievēro subsidiaritātes princips, kas ļauj lēmumus pieņemt vispiemērotākajā pārvaldības līmenī. Abortu likumu noteikšana ES līmenī apdraud šo principu un iejaucas valstu autonomijā.
  3. Dalībvalstu vienprātības trūkums: kultūras un reliģisko uzskatu dažādība ES dalībvalstīs nozīmē, ka nav vienprātības par abortu tiesībām. Vienotas politikas ieviešana neņem vērā demokrātisko procesu un var radīt spriedzi starp valstīm.
  4. Ārstu tiesību aizsardzība: rezolūcijā nav atzītas praktizējošo ārstu tiesības pēc sirdsapziņas iebilst pret abortu veikšanu. Piespiežot veselības aprūpes speciālistus rīkoties pretēji viņu pārliecībai, tiek pārkāptas viņu pamattiesības un pamatbrīvības.
  5. Negatīvā sociālā ietekme: abortu kā vispārēju tiesību normalizēšana un veicināšana var radīt negatīvas sociālas sekas, tostarp noniecināt dzīvības svētumu un saasināt sabiedrības šķelšanos morāles jautājumos.
  6. Alternatīvu trūkums: rezolūcijā nav atzītas alternatīvas abortam, piemēram, adopcija, ko varētu veicināt un atbalstīt dažādas iespējas sievietēm, kuras saskaras ar neplānotu grūtniecību.
  7. Finansiālās sekas: rezolūcijā paustais aicinājums palielināt izdevumus par abortu pakalpojumiem un organizācijām var novirzīt resursus no citām svarīgām veselības aprūpes prioritātēm, potenciāli apdraudot vispārējo veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību.
  8. Ideoloģiskās programmas uzspiešana: šī rezolūcija atspoguļo konkrētu ideoloģisku programmu, nevis līdzsvarotu pieeju reproduktīvajai veselībai. Eiropas Parlamenta deputātiem vajadzētu atturēties no ideoloģisku uzskatu uzspiešanas dalībvalstīm un respektēt dažādus viedokļus ES.
  9. ES pilnvaru pārsniegšana: ES būtu jākoncentrējas uz jomām, kurās tai ir skaidra kompetence, piemēram, tirdzniecība un drošība, nevis jāiedziļinās jutīgos sociālos jautājumos, kurus labāk risināt valstu vai reģionālā līmenī.
  10. Nepieciešamība pēc visaptverošām debatēm: sarežģītais reproduktīvo tiesību jautājums pirms saistošu rezolūciju pieņemšanas ir jāapspriež gan valstu, gan ES līmenī, iesaistot visas ieinteresētās personas. Šāda strīdīga jautājuma sasteigta izskatīšana apdraud demokrātiskos procesus un var radīt neparedzētas sekas.

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2024-0205_EN.html

[2]https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2024/2655(RSP)

[3] https://kasiraborts.lv/

[4] https://asociacijagimene.lv/memorands/