+37120034429 [email protected]

Ētikas kodekss

Mēs esam:

 1. Par pozitīvo nevis pret negatīvo
 2. Par patiesām vērtībām un dabisko lietu kārtību, to saglabāšanu, stiprināšanu un aizsardzību
 3. Par dabisku ģimeni, kuras pamatā ir laulība starp vīrieti un sievieti
 4. Par cieņu pret ikvienu personu, jo katrs cilvēks ir unikāls
 5. Par personisko izvēles brīvību un personisko atbildību
 6. Par atklātību un patiesību, kas pamatojas faktos,  cēloņu un seku likumsakarībās
 7. Par atbildību līdzcilvēku un valsts priekšā, atbalstu un savstarpējo palīdzību
 8. Par kompleksu pieeju problēmām, strādājot ar cēloņiem un sekām
 9. Par aktīvu darbību sabiedrības labā nevis atsevišķu politisko, reliģisko grupu interešu virzīšanu
 10. Par vienotību ģimenes vērtības stiprināšanā, izslēdzot  personisko ambīciju, politiskās un reliģiskās pārliecības diskusijas organizācijas darba ietvaros

Mēs uzskatām, ka:

Ģimene ir sabiedrības pamats

 1. ģimene ir labākā, drošākā un veselīgākā vide bērna attīstībai, audzināšanai un cilvēka harmoniskai dzīvei
 2. ģimene ir vieta, kurā cilvēkam veidojas vērtību sistēma, pašvērtība, uzskati, prasme veidot attiecības ar citiem u.tml., kas nosaka viņa tālāko dzīvi
 3. ģimene ir sabiedrības pamats, tāpēc, pirmkārt, jārūpējas par veselīgu ģimeņu veidošanu, stiprināšanu, atbalstu un aizsardzību
 4. valsts, kas godā Dievu un tur cieņā ģimenes vērtību, ir stipra, bagāta un svētīta valsts

Laulība ir ģimenes pamats

 1. laulība ir vīrieša un sievietes mūža savienība, kas paredzēta laulāto dzīves piepildījumam un pēcnācēju radīšanai
 2. veiksmīgas laulības pamatā ir beznosacījuma mīlestība, cieņa, uzticība, seksuālais piepildījums, kompromisi, vienotība, atklātība, garīgā sadarbība, saistība uz mūžu
 3. kopīga problēmu un pārbaudījumu pārvarēšana stiprina laulāto attiecības
 4. seksuālas laulāto attiecības ir būtiska laulības sastāvdaļa, kas rada jaunu dzīvību, satuvina, iepriecina laulātos
 5. nevainības saglabāšana līdz laulībām palīdz veidot ciešākas pāra emocionālās, garīgās saites un stiprina laulību
 6. tikai laulība var nodrošināt veselīgu ģimeņu un sabiedrības pastāvēšanu ilgtermiņā, tāpēc šķiršanās nedrīkst tikt veicināta sabiedrībā kā norma, kā vieglākais ceļš krīzes situācijā
 7. laulības noslēgšana ir būtiska sabiedrībai, pāriem un viņu bērniem, jo tā ir spēcīgs ģimenes aizsargfaktors, kas veicina veiksmīgu sociālo funkcionēšanu, aizsargājot gan ģimeni, gan valsti kopumā
 8. laulības un ģimenes veidošanas prasmes un modeļus bērni pamatā pārmanto no saviem vecākiem, tāpēc ģimeņu izglītošana, saglabāšana un stiprināšana ir vitāli svarīga
 9. būtiski ir veicināt jauniešu sagatavošanu laulības dzīvei un efektīvas problēmu risināšanas prasmes, lai veidotu un uzturētu stipras laulības

Bērni ir mūsu bagātība un nākotne

 1. sabiedrības un valsts pienākums ir nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību un cilvēka cienīgu dzīvi
 2. dzīvība gan pirms, gan pēc dzimšanas ir svēta un neaizskarama
 3. vecākiem jārūpējas par saviem bērniem bērnībā un bērniem jārūpējas par saviem vecākiem vecumdienās
 4. mēs nevaram citiem iedot to, ko paši neesam saņēmuši-bērns, kurš nav mīlēts, cienīts, saprasts, nespēs mīlēt, cienīt un saprast citus
 5. izglītības sistēma ir jāpapildina ar zināšanām par veselīgu attiecību veidošanu un kopšanu, problēmu risināšanu, ģimenes pamatiem, bērna attīstību, dzīvības vērtību u.tml.

Cilvēks ir vērtība

 1. ikviens cilvēks ir unikāla vērtība pats par sevi, un ikvienam cilvēkam ir talanti un spējas, kas sagādā prieku un nodrošina iztiku sev un savai ģimenei, ko jācenšas saskatīt un attīstīt jau bērnībā.
 2. vīrietis un sieviete ir fiziski un emocionāli atšķirīgas būtnes, kas papildina viena otru, dod iespēju mācīties cienīt un iepazīt atšķirīgo, meklēt un atrast kopīgo
 3. mīlestība pret personu un tā pieņemšana bez noteikumiem ir svarīgs līdzāspastāvēšanas princips

Vērtības

 1. cīņa starp labo un ļauno pasaulē ir bijusi un būs, bet svarīgi ir, kurā pusē nostājamies mēs katrs ikviens
 2. labu no ļauna var atšķirt pēc sekām, ko tas rada globālā mērogā – vai tās ir procesu attīstošas un produktīvas, vai destruktīvas un iznīcinošas
 3. neviens nav ideāls, tāpēc mēs aicinām netiesāt, bet apzināties un izvērtēt sekas, ko rada un var radīt mūsu darbība vai bezdarbība, mūsu katra izvēles
 4. mēs varam ietekmēt esošos procesus un veidot pasauli labāku sākot ar sevi, savu dzīvi, savu apkārtējo vidi
 5. mēs varam paveikt lielas un labas lietas, ja darām tās kopā
 6. ikvienai problēmai ir rodams risinājums un ir iespējama izeja no visbezcerīgākajām situācijām
 7. mūsdienu lielākās problēmas ir mīlestības un laika trūkums, ko veltīt saviem tuvākajiem, patērētāju sabiedrība, greizas prioritātes, ego stādīšana augstāk par visu, vērtību krīze, visatļautība
 8. lielāku nozīmi šodien iegūst tādas vērtības kā mīlestība, došana, piedošana, žēlastība, sapratne, iecietība, pateicība u.c.
 9. ir svarīgi noteikt robežas un personiskās prioritātes
 10. mums ir jāuzņemas atbildība par vājākajiem, kuri nevar sevi aizstāvēt un par sevi parūpēties – bērniem, veciem cilvēkiem, invalīdiem, cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, mātēm/ tēviem, kas audzina bērnus vieni, cilvēkiem slimībās u.c. Tie, kam ir dots vairāk, palīdz tiem, kam dots mazāk

(ar vārdu „mēs” šajā dokumentā ir domāta ikviena persona kā sabiedrības loceklis)