+37120034429 [email protected]

Laulība un ģimene starptautiskajās tiesībās

Laulība un ģimene starptautiskajās tiesībās

Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija

Pieņemta un pasludināta ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1948.g. 10. decembra rezolūciju 217. A (III)

 1. pants
 2. 1. Vīriešiem un sievietēm, kas sasnieguši pilngadību, ir tiesības bez jebkādiem ar rasi, tautību vai reliģisko pārliecību saistītiem ierobežojumiem stāties laulībā un dibināt ģimeni. Viņiem ir vienlīdzīgas tiesības, stājoties laulībā, laulības laikā un šķirot laulību.
 3. Laulību var slēgt tikai ar abu nākamo laulāto brīvu un pilnīgu piekrišanu.
 4. Ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, un tai ir tiesības uz sabiedrības un valsts aizsardzību.

DABISKO TIESĪBU SKOLAS IETEKME!

 1. pants

Nedrīkst patvaļīgi pārkāpt neviena cilvēka [..] ģimenes [..] neaizskaramību [..]. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādiem pārkāpumiem vai apdraudējumiem.

 1. 25. pants
 2. 1. Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp uzturu, apģērbu, mājokli, medicīnisko aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami viņa un viņa ģimenes veselībai un labklājībai [..].
 3. Mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību. Visiem bērniem, gan laulībā, gan ārlaulībā dzimušajiem, ir jāsaņem vienāda sociālā aizsardzība.
 4. pants
 5. Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību. [..]

[..]

 1. 3. Vecākiem ir pirmtiesības izvēlēties, kāda veida izglītību iegūs viņu bērni.

Vairāk informācija prezentācijā no diskusiju foruma “Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā”: https://www.youtube.com/watch?v=Mv1y2569hk8