MEMORANDS ĢIMENES VĒRTĪBU STIPRINĀŠANAI

Ģimene – tā ir mūžīga dzīvības vainaga pinēja tautai, cilvēcei, mūžībai.
Gudrie viņas daiļuma priekšā paklanās, valdnieks to cildinot, noliecās.
Ģimene- mūzīgā dzīvības nesēja cauri paaudžu kārtām,
stipru vīru audzinātāja….
Doc. Jēkabs Vītoliņš. 1939.g.1.maijs
Rīgā, 2018.gada 23.novembrī
Latvijai ieejot otrajā simtgadē, jūtot atbildību savu bērnu, mazbērnu un nākamo paaudžu priekšā, apzinoties nepieciešamību stiprināt demokrātiju, būt pilsoniski aktīviem un apvienot spēkus ģimenes vērtību un patiesas cilvēka cieņas stiprināšanai, mēs, zemāk minēto biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, profesionālo, reliģisko un citu organizāciju pilnvarotie pārstāvji un individuālie atbalstītāji, parakstām šādu Memorandu:
1. Latvijas kā stipras un ilgtspējīgas valsts pamats ir ģimene, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti. Tā ir labvēlīgākā un drošākā vide bērnu attīstībai. Šādas ģimenes aizsardzība jānodrošina, veidojot valsts politiku, izstrādājot normatīvos aktus un plānošanas dokumentus.
2. Latvijas pamatvērtības – ģimenes – aizsardzība īstenojama, veidojot un atbalstot izglītības politiku, kas vērsta uz bērnu un jauniešu tikumisko un vērtību audzināšanu, patriotisko jūtu stiprināšanu un augstu morāles standartu izvirzīšanu.
3. Laulības noslēgšana un ģimenes attiecību kopšana bērnu un pieaugušo emocionālās veselības interesēs ir atbalstāma un veicināma, tostarp caur valsts veidotām un finansētām atbalsta sistēmām.
4. Cilvēka dzimums (vīrietis vai sieviete) tiek konstatēts, bērnam piedzimstot. Ir jāatzīst un jāciena kā fiziskās, tā emocionālās dzimumu atšķirības, vienlaikus nepieļaujot diskrimināciju.
5. Cilvēka dzīvība ir aizsargājama no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei.
6. Lai stiprinātu iepriekš minētās vērtības, tās popularizējamas valstiskā līmenī, tostarp veidojot sabiedrisko pasūtījumu plašsaziņas līdzekļiem.
Memorandu parakstījušas xxx nevalstiskās organizācijas un xxx privātpersonas