Mācību kursa “Cilvēkdrošība” saskaņošanas sanāksme.

Mācību kursa “Cilvēkdrošība” saskaņošanas sanāksme.

2015.gada 6. februārī biedrība “Asociācija Ģimene” piedalījās saskaņošanas sanāksmē par Informatīvo ziņojumu “Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs” (Ziņojums), lai izteiktu savus iebildumus un ierosinājumus par Valsts izglītības un satura centra (VISC) piedāvātajām kursa tēmām sadalījumā pa vecumgrupām un kursa izstrādes kārtību.

2008.gadā valdība uzdeva IZM izstrādāt civilās aizsardzības kursu skolām. Taču, ņemot vērā valsts budžeta konsolidācijas pasākumus 2008.-2011.gadā, IZM rīcībā nebija mācību kursa satura izstrādei un tā ieviešanai nepieciešamo finanšu resursu un šī kursa izstrādi atlika.

2013.-2014.gadā civilās aizsardzības kursa izstrāde tika aktualizēta, un IZM un VISC kontekstā ar “Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014-2020.gadam” izstrādi, organizēja darba grupu, kurā piedalījās Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Aizsardzības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte, Valsts darba inspekcija, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Darba grupas ietvaros tika nolemts mainīta civilās aizsardzības kursa nosaukumu uz “Cilvēkdrošības” kursu.

Biedrības “Asociācija Ģimene” iebildumi galvenokārt bija vērsti uz to, lai IZM un VISC pievērš pastiprinātu uzmanību gatavošanos ģimenes dzīvei un morāles jautājumu apgūšanai visos vecumposmos. Tāpat Asociācijas Ģimene bažas radīja fakts, ka jau sākumskolas klasēs ir paredzēts apgūt tādus tematus kā “Dzimumulīdztiesība kā vienlīdzīgas iespējas”, “Atkarību izraisošo vielu profilakse”, “Garīgā veselība (ņirgāšanās profilakse)”.

Asociācija Ģimene sanāksmes laikā norādīja, ka gan Ziņojumā, gan “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014-2020.gadam” jēdziens “Cilvēkdrošība” tiek lietots atšķirīgi no tā starptautiskās prakses un pētījumiem par iedzīvotāju drošības avotiem. Netiek ņemti vērā “Cilvēkdrošības” jomā veikto pētījumu rezultāti, sabiedrības viedoklis un starptautiskā prakse. Kā rezultātā, kursa “Cilvēkdrošībai” tēmas daļēji atbilst iedzīvotāju vajadzībām un veikto pētījumu rezultātiem.

Piemēram, SKDS 2011.gada janvārī veiktajā pētījumā iedzīvotāji norādīja uz lietām, kas viņiem ļauj justies droši, pirmajā vietā liekot ģimeni:

Asociācija Ģimene uzskata, ka cilvēku sociālas un personīgās problēmas galvenokārt veidojas tādēļ, ka bērni un jaunieši nesaņem atbalstu ģimenē, tiem trūkst informācijas un izpratnes par garīgi veselīgu attiecību veidošanu un pāragri vai nepārdomāti uzsākto dzimumattiecību sekām. Kursā “Cilvēkdrošība” būtu primāri jāpievēršas bērnu un jauniešu sagatavošanai ģimenes dzīvei, kurā viņi spētu dot un saņemt to emocionālo un sociālo drošību, kas būs nepieciešama viņiem un viņu bērniem.

Sanāksmes laikā tika panākta vienošanās, ka kursa “Cilvēkdrošība” tēmu sadalījums pa vecumposmiem no Ziņojuma tiek svītrots, un Ministru kabineta protokollēmumā tiks noteikts, ka kursa “Cilvēkdrošība” satura izstrādē jāiesaista ministrijas un NVO.