Nevalstiskās organizācijas aicina aizsargāt bērnus, sniedzot iespēju vecākiem reģistrēt laulību pie notāra

Nevalstiskās organizācijas aicina aizsargāt bērnus, sniedzot iespēju vecākiem reģistrēt laulību pie notāra

24 Nevalstiskās organizācijas (NVO) Bērnu tiesību aizsardzības dienā vēršas pie Ministru prezidenta K.Kariņa, Tieslietu ministra J.Bordāna, Labklājības ministres R.Petravičas un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A. Skrides ar aicinājumu aizsargāt bērnu tiesības un veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas uzlabotu bērnu dzīves kvalitāti.

2020.gada 27.maija Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride minētās komisijas sēdē sacīja: “Mēs sadzirdējām ļoti daudz problēmu, daļa no tām saasinājušās krīzes laikā, piemēram, vardarbība ģimenēs. Redzams, ka valsts pilnībā neaizsargā visas ģimenes, tāpēc arvien vairāk aktualizējas diskusija par dažādu ģimenes modeļu atzīšanu, īpaši tādu, kur personas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē. Mums kā valstij jāiet uz priekšu, jāsaprot, ka svarīgs un dārgs ir katrs pilsonis”.
Rodas jautājums – no kā valsts vēlas aizsargāt ģimenes? Pieauguši cilvēki brīvprātīgi, bez maldības, viltus vai spaidiem ir uzsākuši kopdzīvi, nereģistrējot savas attiecības valsts priekšā. No kā valsts viņus vēlas aizsargāt? Vai no pašu bezatbildības?
Aicinām pārtraukt šo kaitniecisko rīcību augstākajos varas gaiteņos, vēloties panākt cilvēka brīvas gribas nonivelēšanu. Aicinām pārtraukt pieaugušu cilvēku izvēles un rīcības brīvības ierobežošanas mēģinājumus.
ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 12.pants nosaka – “Nedrīkst patvaļīgi pārkāpt neviena cilvēka privātās dzīves, ģimenes, mājokļa un korespondences neaizskaramību, ne arī apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādiem pārkāpumiem vai apdraudējumiem.”
Tāpat 16.pantā ir teikts – “1. Vīriešiem un sievietēm, kas sasnieguši pilngadību, ir tiesības bez jebkādiem ar rasi, tautību vai reliģisko pārliecību saistītiem ierobežojumiem stāties laulībā un dibināt ģimeni. Viņiem ir vienlīdzīgas tiesības, stājoties laulībā, laulības laikā un šķirot laulību. 2. Laulību var slēgt tikai ar abu nākamo laulāto brīvu un pilnīgu piekrišanu.”
No valsts puses pielīdzinot nereģistrētu kopdzīvi laulībai, tiek pārkāptas nozīmīga cilvēku brīvība – brīvība veidot attiecības tādā veidā, kādā viņi to vēlas.
Ja cilvēki nav brīvprātīgi noslēguši laulību, tātad viņi to nav vēlējušies darīt. Viņi nav vēlējušies saņemt mantojuma un citas tiesības, kā arī deleģēt pieņemt lēmumu par veselības jautājumiem mīļotā cilvēka vietā. Savukārt, valsts, iejaucoties šajās attiecībās, būtībā piespiež kopā dzīvojošas personas uzņemties juridisku atbildību vienam par otru. Mūsuprāt, tā ir prettiesiska rīcība no valsts puses.
Vēršam uzmanību, ka valsts pienākums ir aizsargāt bērnu tiesības un veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas uzlabotu bērnu dzīves kvalitāti. Nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošo vecāku bērni bieži izjūt nestabilitāti un uztraukumu par vecāku attiecībām, tāpēc valsts pienākums ir stiprināt šo vecāku attiecības un izpratni par laulības būtību un savstarpējo atbildību.

Lai stiprinātu ģimeņu funkcionalitāti un sociālo aizsardzību, nepārkāpjot ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas pamattiesības, aicinām veikt šādus pasākumus:

  1. Ņemot vērā to, ka daļa sabiedrības nevēlas noslēgt laulības baznīcā vai dzimtsarakstu nodaļā, nodrošināt iespēju reģistrēt vīrieša un sievietes labprātīgu laulības savienību arī pie notāra, tādējādi maksimāli vienkāršojot laulības noslēgšanas procedūru;
  2. Nodrošināt iespēju vietnē www.latvija.lv norādīt personas, kurām ir tiesības pieņemt lēmumu par cilvēka veselības jautājumiem gadījumos, kad ir zudusi cilvēka rīcībspēja, un kurām ir tiesības apmeklēt personu stacionārā;
  3. Aicinām noteikt atlaides notāra pakalpojumiem, kas saistīti ar laulības noslēgšanu, t.sk., laulības līguma noslēgšanai, lai laulības reģistrācijas pakalpojuma izmaksas būtu pielīdzināmas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojuma izmaksām;
  4. Aicinām kvalitatīvu sociālo kampaņu veidā mudināt iedzīvotājus, īpaši jauniešus, atbildīgi izturēties pret attiecībām. Līdzīgi kā Ceļu satiksmes drošības direkcija regulāri mudina autobraucējus lietot drošības jostas, tāpat arī valsts iestādēm ir jāmudina cilvēkus pirms kopdzīves uzsākšanas lietot laulības institūta dotos aizsardzības mehānismus.