KAM TRAUCĒ TIKUMĪBA?

KAM TRAUCĒ TIKUMĪBA?

Sākoties jaunajam mācību gadam, partija VIENOTĪBA Saeimas deputātes A.Čakšas personā iesniedza priekšlikumu veikt izmaiņas Izglītības likumā, svītrojot jēdzienu “tikumība”.

2015.gadā veiktie grozījumi Izglītības likumā papildināja likumu ar jaunu pantu:

10.1 pants. Izglītība un tikumība

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene.

(2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai.

Tāpat jaunie grozījumi paredzēja uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt izglītojamo audzināšanas, arī valstiskās un tikumiskās audzināšanas, vadlīnijas izglītības iestādēs, kā arī kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstība šā likuma mērķī ietvertās izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī šīs izvērtēšanas kritērijus.

Jauns pants Izglītības likumā 2015.gadā tika pievienots, jo līdz šim Izglītības likuma mērķis noteica: nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Atbilstoši izglītojamā vecumam un vajadzībām tiek nodrošināta iespēja: (…) tikumiskai, estētiskai, intelektuālai un fiziskai attīstībai, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos. Taču Ministru kabinets nebija noteicis kārtību, kādā šis mērķis tiks sasniegts.

Grozījumu rezultātā Ministru kabinets izstrādāja vadlīnijas, kas tika izdiskutētas darba grupā, kurā piedalījās dažādas valsts pārvaldes iestādes, kā arī nevalstistās organizācijas. Vadlīniju sagatavošanas procesā Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs uzklausīja vairāk nekā 20 nevalstiskās organizācijas un citas institūcijas (piemēram, biedrība “Asociācija Ģimene”, biedrība “E.L.P.A.”, biedrība „Papardes zieds“, biedrība „Centrs Marta”, Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija, Latviešu identitātes atbalsta biedrība, Latvijas Vecāku forums, Latvijas Pedagogu Dome, biedrība “Īsta Mīlestība Gaida”, nodibinājums “Māras loks”, biedrība “Mūsu bērni”, vecāku sabiedriskā kustība “Dzimta”, Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija, biedrība “Latviešu nacionālistu klubs”, Latvijas Jaunatnes padome, Ētikas Tilts Latvija, Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Mazākumtautību vecāku forums, biedrība “Tēvu zemei”, biedrība “Rīkojieties kopā”, klubs “Māja”, LIZDA, Latvijas Kristīgā akadēmija, Latvijas Cilvēktiesību centrs, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Teoloģijas fakultāte).

Vadlīnijās iekļāva 12 tikumus, kas būtu jāizkopj skolēnu audzināšanas procesā: atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance

A.Čakša piedāvātajos Izglītības likuma grozījumos vēlas no 10.1 panta svītrot jēdzienu “tikumība” un liegt aizsargāt bērnus no informācijas, kas kaitē to attīstībai, ignorējot demokrātiskā ceļā panākto vienošanos starp dažādām nevalstiskajām organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm.

10.1 pants. Izglītība un tikumība (partijas “Vienotība” piedāvātie grozījumi)

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā demokrātija, līdztiesība, laulība un ģimene.

(2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā nodrošina izglītojamo ar no tādu informāciju un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai.

Savā uzrunā sabiedrībai A.Čakša atsaucas uz HIV statistiku Latvijā, kā arī uz skolotāju bailēm runāt par seksualitātes tēmu. Tai pat laikā pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem jauno HIV gadījumu statistika pēdējos gados uzrāda lejupejošu tendenci. Jaunu HIV gadījumu skaits samazinājies no 150 gadījumiem 2015.gadā uz 109 gadījumiem 2018.gadā. Arī Eiropas kopējā HIV statistika parāda, ka jauno HIV gadījumu skaits 2018.gadā Latvijā jauniešu vidū ir zemāks nekā vidēji Eiropā, kā arī zemāks nekā, piemēram, Vācijā un Austrijā, kur skolās tiek mācīts seksuālās izglītības priekšmets. Tas liek secināt, ka pašreizējā seksuālās izglītības metodoloģija Vācijā un Austrijā nav efektīva un nesasniedz sagaidāmo rezultātu. 

Vislielākie tikumības pretinieki līdz šim ir bijuši biedrība “Papardes zieds”, kas savu interešu aizstāvībai pulcē dažādus domubiedrus. Biedrība “Papardes zieds” apgalvo, ka pieņemtie grozījumi traucē izglītot jauniešus par reproduktīvās veselības jautājumiem, lai gan, saņemot Eiropas Savienības fondu finansējumu, biedrība “Papardes zieds” pēdējos gados ir vadījusi nodarbības jauniešiem un skolotājiem visā Latvijā.

Tikumība ir plašāks jēdziens, kuru nedrīkst nonivelēt līdz seksualitātes jautājumam. Ne velti vadlīnijās ir ietverti 12 tikumi, kuru apgūšana prasa piepūli un gribasspēku. Esam pārliecināti, ka tieši mērenība un savaldība ir tie tikumi, kuri būtu jālieto, domājot par seksualitātes tēmu.

Aicinām Saeimas deputātus saglabāt demokrātiskā ceļā apspriestos un apstiprinātos tikumus un nepakļauties demagoģijas spiedienam!