Izdots ģimenei veltītās Bīskapu sinodes darba dokuments

Izdots ģimenei veltītās Bīskapu sinodes darba dokuments

Tuvojoties ģimenei veltītajai Bīskapu sinodei, kas notiks šī gada oktobrī Vatikānā, 23. jūnijā tika publicēts šīs sinodes darba dokuments Instrumentum laboris. Tas nav veidots no nulles. Dokumentā ir iekļauts pagājušā gada sinodes noslēguma teksts, kas trijās daļās atspoguļo divas nedēļas ilgo bīskapu darbu. Bez tam, šis Instrumentum laboris ir papildināts ar atbilžu apkopojumu, kuras kopš iepriekšējās sinodes iesūtīja vietējās Baznīcas no visas pasaules. Noslēdzoties sinodei 2014. gada oktobrī, visām bīskapu konferencēm tika izsūtīti jautājumi, tādējādi dodot iespēju visai plašam cilvēku lokam paust savu viedokli par izaicinājumiem, kas mūsdienās skar ģimeni, par tās aicinājumu un misiju. Šoreiz īpaši liela nozīme bija pašu laulāto viedoklim. Aptauja reizē bija aicinājums vietējām Baznīcām pārdomāt, kā tās strādā laulāto pastorālās aprūpes jomā, un ko būtu jādara, lai pilnveidotu šo aprūpi. Vairāk nekā 70 lappušu garais dokuments Instrumentum laboris sastāv no trīs daļām: Ieklausīšanās izaicinājumos, kas skar ģimeni; ģimenes aicinājuma izšķiršana; ģimenes misija šodien. Katra no šīm daļām sastāv no vairākām nodaļām.

„Nē” dzimumatšķirību atcelšanai

Runājot par pirmo daļu, tiek atgādināts, ka šodien samazinās gan Baznīcā noslēgto laulību, gan arī civillaulību skaits, bet tai pat laikā pieaug šķiršanos skaits un mazinās dzimstība. Dokumentā tiek norādīts, ka jaunieši baidās uzņemties pastāvīgas saistības, tai skaitā, izvairās no ģimenes veidošanas. Instrumentum laboris norāda arī uz mūsdienu „kultūras pretrunām” un mēģinājumiem graut personas identitāti, noārdīt atšķirības starp dzimumiem, kā arī viendzimuma laulības pielīdzināt vīrieša un sievietes laulībai. Šajā sakarā izskan aicinājums padziļināti pievērsties dzimumu atšķirības jautājumam ne tikai bioloģiskā,  bet arī humānā un kultūras kontekstā, apzinoties, ka atšķirību atcelšana ir nevis risinājums, bet problēma.

Ģimene – sabiedrības pamatpīlārs

Instrumentum laboris aplūko arī „sociālās pretrunas”, kas grauj ģimeni. Tie ir kari, migrācija, nabadzība, izmantošana, „atkritumu kultūra”, ekonomiskās problēmas. Taču ģimene ir sabiedriskās dzīves balsts, tāpēc jāīsteno tādas politikas, kas veicinātu tās labklājību un attīstību.

Sirmgalvju, cilvēku ar īpašām vajadzībām, migrantu un sieviešu cieņa

Šajā sakarā dokuments norāda uz ģimeni kā ļoti svarīgu integrācijas instrumentu, lai tiktu veicināta arī to cilvēku cieņa, kuri nereti tiek izstumti no sabiedrības un uzskatīti par nederīgiem. Tie ir vecie ļaudis un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Bez tam, tiek norādīts uz nepieciešamību sniegt īpašu pastorālu aprūpi migrantu ģimenēm. Tur, kur cilvēki netiek patiesi pieņemti un netiek ievērotas visu cilvēku tiesības, var pavērties durvis fundamentālisma fenomeniem. Problēma vēl vairāk padziļinās tad, kad migrācija notiek nelegāli, ar cilvēktirdzniecības starptautisko grupējumu atbalstu. Instrumentum laboris pievēršas arī sievietes tiesību pārkāpumiem – izmantošana, vardarbība, aborti, klēpja iznomāšana, gametu tirdzniecība.

Laulības sakramenta nešķiramība

Dokumenta otrajā daļā tiek atgādināts gan par laulības saišu nešķiramību, gan arī tas, ka Baznīcai jābūt žēlsirdīgai un jāatbalsta tos laulātos pārus, kuri nonākuši grūtībās un ciešanās. Žēlsirdība neko neatņem ticības patiesībai. Visiem cilvēkiem vajadzīgs saņemt žēlsirdību un būt žēlsirdīgiem – lasām trešajā daļā. Tāpēc arī Baznīcai jābūt žēlsirdīgai pret tiem, kuru laulība ir cietusi neveiksmi. Instrumentum laboris atgriežas pie viena no centrālajiem Relatio Synodi jautājumiem, proti, laulības spēkā neesamības. Kas attiecas uz bezmaksas lietu izskatīšanu, ir manāma liela vienprātība. Daudzi ir vienisprātis, ka Baznīcas tiesas darbu ir jāpadara efektīvāku, tomēr trūkst vienprātības attiecībā uz ideju par administratīvo procesu diecēzes bīskapa pārraudzībā. Laulība ir dāvana, bet nevis – cilvēkiem uzlikts jūgs. Tāpēc laikā, kad ir grūti uzņemties saistības uz mūžu, tiek prasīts „sludināt cerību, kas nenospiestu”, lai „katra ģimene zinātu, ka Baznīca to nekad nepamet”. Turklāt, atbildīgas dzīvības tālāknodošanas perspektīvā tiek runāts arī par laulības „vienojošo” un „prokreatīvo” dimensiju.

Pārskatīt attieksmi pret tiem, kuri ir šķīrušies un noslēguši jaunu civillaulību

Runājot par tiem, kuri ir šķīrušies un atkal precējušies, tiek norādīts uz nepieciešamību atmest „šobrīd piekoptās izslēgšanas formas liturģiski-pastorālajā, izglītības un karitatīvajā laukā”, jo šie ticīgie „neatrodas Baznīcas ārpusē”. Tomēr pastorālās integrācijas ceļus jāsāk ar „vajadzīgo izšķiršanu” un jāveic „saskaņā ar gradualitātes likumu, ievērojot sirdsapziņas briedumu”. Kas attiecas uz Svētās Komūnijas pieņemšanas iespēju, Instrumentum laboris norāda, ka valda vienprātība par bīskapa uzraudzībā īstenotā gandarīšanas procesa ideju. Baznīca, saglabājot savu stingro nostāju un vēršoties pret viendzimuma laulībām, vienlaikus atgādina, ka „pienākas respektēt katras personas cieņu, neatkarīgi no tās seksuālās orientācijas” un pieņemt šo personu Baznīcā un sabiedrībā. Šajā sakarā tiek ieteikts īstenot attiecīgus pastorālos projektus par labu personām ar homoseksuālu noslieci un viņu ģimenēm.

Bērnu audzināšanai jābalstās uz dzimumu atšķirību

Bīskapu sinodes darba dokumentā tiek uzsvērts, ka bērnu audzināšanai, kā arī dzīvības tālāknodošanai ir jābalstās uz dzimumu atšķirību, jo arī dzīvības radīšana pamatojas uz mīlestību starp laulātajiem, tas ir, starp vīrieti un sievieti.

Instrumentum laboris tiek arī uzsvērta nepieciešamība atklāt mūsdienu cilvēkiem cerības apvāršņus, nemoralizējot viņus, kristieši tiek aicināti iesaistīties politikā un tādējādi iestāties ģimenes labā, tiek norādīts uz vajadzību atbalstīt pārus, kuri dzīvo kopā ārlaulībā, tiek izteikts pamudinājums aizstāvēt dzīvību, sākot no ieņemšanas brīža līdz cilvēka nāvei, vecāki tiek mudināti būt nomodā pār skolu mācību programmām, tiek aplūkoti arī daudzi citi ar ģimeni saistīti jautājumi. Minētā dokumentā noslēgumā tiek atgādināts, ka šī gada 8. decembrī sāksies Dieva Žēlsirdībai veltītais jubilejas gads. Tieši šajā gaismā tiek rīkota arī Bīskapu sinode par ģimeni. Sinode notiks no 4. līdz 25. oktobrim. Tās temats: „Ģimenes aicinājums un misija Baznīcā un mūsdienu pasaulē”. Instrumentum laboris nepieder „pēdējais vārds”. Šis dokuments, kurā tiek atspoguļota mūsdienu ģimenes reālā situācija, kā arī tās aicinājums un misija Baznīcā un sabiedrībā, ir palīgmateriāls bīskapiem, kuri piedalīsies sinodē.

J. Evertovskis / VR

Avots: www.katolis.lv