ES vēlas noteikt, ka ar sociālo dzimumu (gender) saistītā vardarbība ir pielīdzināma smagiem noziegumiem, kas noteikti ES dibināšanas līgumā

Eiropas Parlamenta deputāti rudens sesijā (13.septembrī) balsos par ziņojumu, kurā ir ietverts lēmums pielīdzināt ar sociālo dzimumu saistīto vardarbību (gender based violence) ES dibināšanas līguma 83.panta pirmajā daļā noteiktajiem smagajiem noziegumiem.

ES dibināšanas līguma 83. pants: 1. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot direktīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, var paredzēt noteikumu minimumu noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, kas saistīta ar šādu nodarījumu būtību vai ietekmi vai ar nepieciešamību tos apkarot kopīgi. Tās ir šādas noziegumu jomas: terorisms, cilvēku tirdzniecība un sieviešu un bērnu seksuāla izmantošana, nelegāla narkotiku tirdzniecība, nelegāla ieroču tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, korupcija, maksāšanas līdzekļu viltošana, datornoziegumi un organizētā noziedzība. Pamatojoties uz noziedzības attīstību, Padome var pieņemt lēmumu, precizējot citas noziegumu jomas, kuras atbilst šajā punktā noteiktajiem kritērijiem. Saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu, Padome pieņem lēmumu vienprātīgi.

Tas nozīmē, ka gender based violence jeb uz sociālā dzimuma balstīta vardarbība (emocionālā, fiziskā, seksuālā, ekonomiskā) tiks pielīdzināta tādiem smagiem noziegumiem kā ieroču un nelegālo narkotiku tirdzniecība, organizētā noziedzība u.c.

Eiropas Parlamentā aktīvi virzītā gender based violence ES direktīva būtībā dublē Stambulas konvencijas regulējumu, ar mērķi uzspiest sociālā dzimuma (gender) konceptu visām ES dalībvalstīm, īpaši tādām, kuras nav ratificējušas Stambulas konvenciju (Bugārija, Čehija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Slovākija).

Jaunā regulējuma pamatā tiek izmantots pētījums, kas veikts atsaucoties uz ES dibināšanas līguma 83.panta pirmo daļu, kas sevī ietver smagus noziegumus, nevis emocionālo vardarbību un LGBT tiesības. Tā ir patvaļīga ES dibināšanas līguma interpretācija! Tāpat pētījumā tiek lietoti dati par vardarbību Lielbritānijā, kas vairs nav ES dalībvalsts.

Piedāvātais Eiropas parlamenta lēmuma teksts:

Article 1 Gender-based violence is hereby identified as an area of crime that meets the criteria specified in Article 83(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. 
Article 2 This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Ziņojumā tiek teikts, ka “uz sociālā dzimuma balstītā vardarbība ir vardarbība, kas vērsta pret sievietēm, tāpēc ka viņas ir sievietes, un tā nesamērīgi ietekmē sievietes. LGBTI personas arī ir uz sociālā dzimuma balstītās vardarbības upuri dēļ viņu sociālā dzimuma, sociālā dzimuma identitātes, sociālā dzimuma izpausmēm un dzimuma raksturojuma. Uz sociālā dzimuma balstītās vardarbības pamatā ir sociālā dzimuma stereotipi, patriarhālās struktūras un varas asimetrija. ”

Gender-based violence is violence directed against women because they are women and it affects women disproportionately. LGBTI persons are also victims of gender-based violence because of their gender, gender identity, gender expression and sex characteristics. Gender-based violence is rooted in gender stereotypes, patriarchal structures and power asymmetries.”

Šis ziņojums un plānotais vardarbības regulējums ir Stambulas konvencijas kopija un pat pārsniedz Stambulas konvencijas regulējumu, jo pielīdzina uz sociālā dzimuma balstītu vardarbību īpaši smagiem noziegumiem. Tā ir sieviešu un vīriešu savstarpējā pretnostatīšana, padarot vienus par upuriem, otrus par varmākām tikai tāpēc, ka viņi pieder vienai no dzimumu kategorijām, tā ir arī tiekšanās pēc LGBT ideoloģiskās varas, nevis vardarbības kā sociālās problēmas risināšana.

Vardarbības cēloņi ir dažādi (nevis tikai nevienlīdzīgs varas sadalījums un dzimumlomu stereotipi), taču piedāvātais regulējums nepiedāvā kompleksus risinājumus vardarbības mazināšanai.