Dzimumu līdztiesības konference

Dzimumu līdztiesības konference

„Asociācija Ģimene”  2013. gada 23. oktobrī parakstīja līgumu ar  Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā” 2013. gada darba plāna īstenošanu EEZ finanšu instrumenta 2009. – 2014. g. perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Projekta pamatuzdevums ir pievērst sabiedrības, akadēmiskās un profesionālās vides un politiķu uzmanību dzimumu līdztiesības politikas īstenošanai Latvijā, panākot visu iepriekš minēto grupu aktīvu līdzdalību politikas veidošanas procesos pēc iespējas agrīnākā stadijā. Kā liecina mūsu līdzšinējā pieredze, ne tikai sabiedrība un nevalstiskais sektors, bet arī akadēmiskā un profesionālā vide, un pat lēmumu pieņēmēji par nozīmīgiem dzimumu līdztiesības politikas mērķiem, darbības virzieniem, pasākumiem un instrumentiem bieži vien pirmo informāciju iegūst tikai tad, kad jau ir par vēlu, un procesus ietekmēt ir ļoti grūti vai pat neiespējami, jo attiecīgie lēmumi jau ir pieņemti un normatīvajos aktos nostiprināti.

Projekta būtisks uzdevums ir raisīt diskusijas par dzimumu līdztiesības jēdziena saturu, it īpaši tādēļ, ka pēdējās desmitgadēs dzimumu līdztiesības jēdziens ir bijis pakļauts ļoti nopietnām transformācijām, bieži vien neatšķetināmi savijoties ar dzimtes teorijas ieviešanas un īstenošanas pasākumiem, un būtiski attālinoties no sava sākotnējā mērķa – sieviešu stāvokļa uzlabošana.

Šīs transformācijas nav viennozīmīgi akceptējamas,  un Eiropas Savienības nostādnes un izpratne par to, kādā veidā īstenojama dzimumu līdztiesība un ieviešami dzimumu līdztiesības pasākumi, nereti prasa daudz nopietnāku izvērtējumu. Piemēram, 2008.gada 9.jūnija Eiropas Savienības Padomes „Padomes secinājumos  par dzimumu stereotipu izskaušanu sabiedrībā” teikts, ka: „Lai uzlabotu sieviešu stāvokli un veicinātu dzimumu līdztiesību, jau agrā bērnībā ir jāizskauž dzimumu stereotipi, kas veido meiteņu un zēnu identitāti, pievēršot īpašu uzmanību tām struktūrām un mehānismiem, kas vairo un pastiprina tradicionālās dzimumu lomas un stereotipus”.  Ar struktūrām un mehānismiem saprotot tādas institūcijas kā ģimene, skola, kultūra. Pēc būtības šis ir ļoti nopietns izaicinājums bērnu dzimumidentitātei, un šādi radikāli sabiedrības pārveides procesi nedrīkst notikt bez sabiedrības akcepta, izpratnes un līdzdalības.

Dzimumu līdztiesības politika skar visu sabiedrību visās tās dzīves jomās. No tā, kādā veidā šī politika tiek īstenota, ir atkarīgs tas, kāda sabiedrība un ar kādu vērtību un kultūras izpratni Latvijā nākotnē tiek veidota, tādēļ šos jautājumus nav iespējams un nedrīkst izlemt bez pašas sabiedrības līdzdalības. Sabiedrība tikai tagad sāk apzināties šī jautājuma nozīmīgu un ietekmi uz tās dzīves kvalitāti.

Īstenojot projektu, „Asociācija „Ģimene” vēlas dot savu ieguldījumu, lai panāktu, ka Latvijā tiktu veidota zinātniski pamatota, uz izpēti un zināšanām balstīta mūsdienīga dzimumu līdztiesības politika, kas atbilstu Latvijas iedzīvotāju un Latvijas valsts interesēm. Pilsoniskās aktivitātes veicināšanā liela vērība pievērsta sabiedrības viedokļa izzināšanai un informēšanai, kā arī izpratnes veicināšanai un diskusiju raisīšanai par dzimumu līdztiesības politikas mērķiem un instrumentiem, iesaistot diskusijās ar sabiedrību akadēmisko, profesionālo un politisko vidi. Šim nolūkam izmantojot demokrātijas līdzdalības instrumentus, publikācijas, kā organizējot seminārus izglītības darbiniekiem un ikgadējas konferences speciālistiem un plašākai sabiedrībai.

Būtisks uzdevums ir nostiprināt sadarbību ar citām NVO, domu biedru grupām un atsevišķām sabiedriski aktīvām personām kopēju interešu aizstāvībai.

Visu konferenci var skatīt šeit:

https://www.youtube.com/channel/UC_zzEcj2acSlZ_z0LbbfHAA