Statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Ģimenes Atbalsta Asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķis ir veicināt tradicionālas ģimenes, laulības un cilvēka dzīvības svētuma kā vērtības atjaunošanu un stiprināšana Latvijas sabiedrībā,
2.1.1. izglītojot sabiedrību, īpaši jauniešus;
2.1.2. atbalstot vecākus, kā arī bērnus, kuri palikuši bez aprūpes;
2.1.3. apvienojot Latvijas nevalstiskās organizācijas;
2.1.4. sadarbojoties ar valsts, pašvaldību u.c. organizācijām likumdošanas jomā;
2.1.5. kā arī veicot citus pasākumus, kas saistīti ar minētajām vērtībām.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura piekrīt biedrības mērķiem un vēlas darboties to sasniegšanā, kā arī piekrīt Biedrības Ētikas kodeksam, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru sapulce. Biedru sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz biedru sapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulcei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Ja biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.5.5. biedra darbība ir pretrunā ar Biedrības mērķiem.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu biedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulcei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, Ētikas Kodeksu un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai arī biedra rakstiski pilnvarota persona.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri .
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl biedru sapulce uz 2.gadiem un kura sastāv no septiņiem valdes locekļiem, no kuriem vismaz divas trešdaļas ir Biedrības dibinātāji.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valde ir lemttiesīga, ja tās sapulcē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar otru valdes locekli.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, ja to atļauj Biedrības finansu stāvoklis.
8.6. Valde atskaitās par savu darbību katrā biedru sapulcē.

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda

10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā.
10.2 Biedru naudas apjoms:
10.2.1 Juridiskām personām Ls 20,00 (divdesmit LVL, 00 st);
10.2.2 Fiziskām personām Ls 10,00 (divdesmit LVL, 00 st);
10.3 Biedru nauda tiek apmaksāta katra kalendārā gada pirmajā mēnesī.

Dibinātāju pilnvarotais pārstāvis: ______________________ /Gunta Irbe/

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē 2007. gada 10. decembrī, Rīgā