Biedrība „Asociācija Ģimene” piedāvā palīdzību valdībai ģimenes politikas izstrādē

14. maijā  Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē no plkst. 9.00-16.00 notiks starptautisks forums „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”, ko sadarbībā ar NVO „Pasaules ģimeņu kongresu”(ASV) organizē biedrība „Asociācija Ģimene”. Foruma mērķis ir izstrādāt rezolūciju, kas valdībai palīdzētu veidot valsts ģimenes politiku. Biedrība „Asociācija Ģimene”, kas apvieno vairāk nekā 40 nevalstiskas organizācijas un privātpersonas, uzskata, ka pašreizējā valsts ģimenes politika galvenokārt ir vērsta uz seku novēršanu un krīžu situāciju risināšanu, taču ģimenes politika ilgtermiņā ir jāveido balstoties uz ģimenisku un tikumisku vērtību ieaudzināšanu bērnos un jauniešos, uz laulības institūcijas stiprināšanu sabiedrībā, uz dzimstību veicinošas atbalsta sistēmas veidošanu valstī, kā arī labvēlīgas sociālās un ekonomiskās vides nodrošināšanu ģimenēm, lai vecākiem būtu iespēja audzināt bērnu mājās līdz 7 gadu vecumam. Foruma dienā, 14.05 plkst. 12.00 Prezidija zālē tiks rīkot preses konference, kuras laikā foruma organizētāji analizēs esošās ģimenes politikas nepilnības, kā arī prezentēs savu redzējumu ilgtermiņa ģimenes politikas izveidei Latvijā. Preses konferencē žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus arī Eiropas parlamenta padomniecei Katrīnai Fīrlingai par Eiropas Savienības politiku ģimenes jautājumos, kā arī Pasaules ģimeņu kongresa izpilddirektoram Kristoferam Kāmušam par demogrāfisko situāciju pasaulē. Jāpiezīmē, ka biedrība „Asociācija Ģimene” darbojas vairākās LR Saeimas komisijās – Sociālo un darba lietu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu, Izglītības, kultūras un zinātnes, Juridiskajā komisijā, kā arī Veselības ministrijas Mātes un bērna veselības konsultatīvajā padomē. Līdzšinējā pieredze liecina, ka bez ilgtermiņa ģimenes valsts politikas izstrādes un vienotas institūcijas, kura tiešā veidā ir atbildīga par šīs politikas realizāciju, nav iespējams novērst ģimeņu sociālās problēmas un uzlabot demogrāfisko situāciju. Biedrība „Asociācija Ģimene”, info@asociacijagimene.lv, 29429448... Lasīt tālāk

Šī brīža aktualitātes (2010.g. marts)

Kopš savas dibināšanas Biedrība „Asociācija Ģimene” aktīvi sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām ģimenes politikas izstrādē – gan ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, bet pēc tās likvidēšanas – ar Labklājības Ministriju (2009.gada 25.septembrī parakstīts dokuments par sadarbību starp Labklājības ministru un „Asociāciju Ģimene”), gan Izglītības un zinātnes ministriju – iesniegti konkrēti piedāvājumi vispārizglītojošo skolu sociālo zinību mācību bloka paplašināšanai, daudz lielāku uzsvaru liekot uz ģimenes un laulības nozīmīgumu, bērnu audzināšanu, cilvēka seksualitātes integrētu izpratni, tikumiskajām vērtībām (Biedrība „Asociācija Ģimene”, pamatojoties uz ilgstošu izpētes un konsultāciju darbu ar nozares ekspertiem un Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra speciālistiem, ir noslēgusi līgumu par autortiesību licences saņemšanu, tiesībām tulkot un veikt nepieciešamas korekcijas, kā arī izdot izdevniecības Rubikon (Polijas Republika) izdoto materiālu ”Audzināšana ģimenei /Ceļā uz pieaugšanu”). Ir panākta vienošanās arī Rīgas Domi par pilotprojekta īstenošanu galvaspilsētas skolās, kurās par paraugu jaunās programmas izstrādē varētu tikt ņemti Polijas Republikas programmas ģimenes mācības materiāli. Biedrība „Asociācija Ģimene” aktīvi darbojas arī vairākās LR Saeimas komisijās – Sociālo un darba lietu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu, Izglītības, kultūras un zinātnes, Juridiskajā komisijā, kā arī padomēs, piemēram, Mātes un bērna veselības konsultatīvajā padomē pie Veselības ministrijas. Šobrīd sadarbībā ar NVO ”Pasaules ģimeņu kongress” un Rīgas Domes Labklājības Departamentu Biedrība „Asociācija Ģimene” organizē otro starptautisko forumu „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte” , kas notiks 2010.gada 14.maijā. Foruma mērķis ir parādīt dabīgas ģimenes, kas balstīta laulībā, nozīmīgumu sabiedrībā un katra indivīda dzīvē, meklēt labākos risinājumus ģimeņu sociālās funkcionēšanas un demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, izstrādāt rekomendācijas ģimenes politikas veidotājiem ilgtermiņā. Sīkāk par forumu skat. sadaļā –... Lasīt tālāk

Pirmā starptautiskā foruma “Dabīga ģimene kā valsts prioritāte” rezolūcija

  Rezolūcija par dabīgas ģimenes nozīmi valsts ilgtermiņa pastāvēšanā un attīstībā 2009.gada 15.maijs Forums, ņemot vērā, ka Vispārējā Cilvēktiesību deklarācijas 16. panta 3.apakšpunktā ir noteikts, ka ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, un tai ir tiesības uz sabiedrības un valsts aizsardzību, ka 25. panta 1.apakšpunktā ir noteikts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, ieskaitot uzturu, apģērbu, mājokli, medicīniskos pakalpojumus un vajadzīgo sociālo apkalpošanu, kas nepieciešams viņa un viņa ģimenes veselības uzturēšanai un labklājībai, ka 25. panta 2.apakšpunktā ir noteikts, ka mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību, ka 26. panta 3.apakšpunktā ir noteikts, ka vecākiem ir prioritāras tiesības izvēlēties izglītības veidu, kas tiek sniegts viņu bērniem.     ņemot vērā, ka ANO Konvencija par bērna tiesībām deklarē, ka ģimenei kā sabiedrības pamatšūniņai un visu tās locekļu un it sevišķi bērnu izaugsmes un labklājības dabiskajai videi jānodrošina nepieciešamā aizsardzība un atbalsts, lai tā varētu pilnīgi uzņemties pienākumus sabiedrības ietvaros, kā arī to, ka bērnam, lai viņš varētu pilnīgi un harmoniski attīstīties kā personība, jāaug ģimenē, kurā pastāv beznosacījuma mīlestības, uzticības, cieņas un izpratnes pilnas attiecības, kuras sniedz drošību, veicina garīgo, psihisko, fizisko, intelektuālo, sociālo un ētisko izaugsmi, ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 110.pantu, kurā ir definēts, ka Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības, balstoties uz ekspertu atzinumiem un pētījumiem, Dohas, Pasaules Ģimenes Kongresu un citu starptautisku forumu deklarācijām, pasaules un Latvijas NVO pieredzi, ka ģimene ir labākā vide bērna audzināšanai un attīstībai, balstoties vēsturiskajā principā, ka ģimenes pamats ir laulība – vīrieša un sievietes mūža savienība, bet sabiedrības pamats – dabīga ģimene, kuru veido māte,... Lasīt tālāk

Ģimenes vērtības deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta darbību (2009.gada marts)

12.4.Ģimenes politikā 12.4.1.Veidosim ilgtspējīgu ģimenes valsts politiku, koordinējot to ar visām iesaistītajām ministrijām. 12.4.2.Ekonomiskās krīzes apstākļos turpināsim ģimenes kā valsts pamatvērtības atbalsta politiku, racionālāk un izsvērtāk plānojot finansiālo līdzekļu izlietojumu šī mērķa nodrošināšanai. 12.4.3.Īstenosim ģimenei labvēlīgas vides veidošanu un stiprināšanu valstī, īpaši rūpējoties par darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām, abu vecāku lomas un ieguldījuma līdzsvarošanu ģimenes pienākumu veikšanā  un bērnu audzināšanā. 12.4.4.Atbalstīsim ģimeni krīzes situācijās sniedzot atbalstu tiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē,  ģimenes locekļu zaudējuma gadījumā u.c. 12.4.5.Turpināsim pilnveidot ārpusģimenes aprūpes sistēmu, nodrošinot bērnu iespējas augt ģimeniskā  vidē un pilnveidosim ārpusģimenes aprūpes iestādē augoša bērna prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.... Lasīt tālāk

Atklāta Vēstule Valsts prezidentam – Ģimene kā valsts prioritāte! (10.11.2008.)

Pirms 90 gadiem Dievs mums deva vienreizēju iespēju izveidot savu valstisko neatkarību. Šodien nācijas pastāvēšana ir nopietni apdraudēta. Mēs stāvam uz iznīkšanas sliekšņa, jo esam zaudējuši tos garīgos standartus, morāles un tikumiskos principus, kas satur sabiedrību un ģimeni kā tās pamatelementu. Latviju plosa aizvien smagākas sociālās problēmas – noziedzība, alkoholisms, narkomānija, vardarbība, kā arī visam tam līdzi nākošās ekonomiskās un politiskās grūtības. Nenoliedzami, globalizācijas laikmetā ar šīm negācijām sastopas lielākā daļa valstu, tomēr tās nav tik dziļas un tālejošas, ja sabiedrībā ir stipras ģimenes un pārdomāta likumdošana. Ģimene ir kā spārni, kas nes katru indivīdu un veselu nāciju, neļaujot iznīkt vēstures līkločos.   Diemžēl Latvijā valsts līdz šim nav nodrošinājusi sekmīgu un tālredzīgu ģimenes atbalsta politiku, kā rezultātā cieš gan bērni, gan pieaugušie. Nācijas strauja samazināšanās un novecošanās, depopulācija, demogrāfiskā situācija u.c. ir tikai dažas no valsts mēroga problēmām, kuru cēlonis meklējams ģimenē. Šobrīd Latvijā notiek cīņa ar sekām, nevis cēloņiem. Ir apsveicami, ka valsts ir tik drošsirdīga cīnītāja, bet – vai gudra un tālredzīga? Samazinoties darbspējīgo iedzīvotāju skaitam un investoru interesei, samazināsies arī valsts kases ieņēmumi, bet izdevumi sociālajam budžetam un darbam ar sekām tikai pieaugs. Mums ir iespēja mācīties no citu valstu pieredzes: ASV veiktie aprēķini rāda, ka uz 1 prevencijā ieguldītu dolāru valsts ieekonomē 17$. ASV jau vairāk kā 10 gadus tiek strādāts pie ģimenes institūcijas stiprināšanas, savukārt, Apvienotajā Karalistē sociālās politikas stūrakmens ir preventīvais darbs ar ģimeni. Prakse rāda, ka investējot cēloņu novēršanā, sekas mazinās automātiski. “Asociācija Ģimene” apvieno organizācijas un privātpersonas, kurām ir ilgstoša darba pieredze, palīdzot bērniem, jauniešiem, ģimenēm, pie tam, strādājot gan ar krīzes situācijām, gan veicot mērķtiecīgu preventīvo darbu ar sabiedrību.... Lasīt tālāk