KAM TRAUCĒ TIKUMĪBA?

KAM TRAUCĒ TIKUMĪBA?

Sākoties jaunajam mācību gadam, partija VIENOTĪBA Saeimas deputātes A.Čakšas personā iesniedza priekšlikumu veikt izmaiņas Izglītības likumā, svītrojot jēdzienu “tikumība”. 2015.gadā veiktie grozījumi Izglītības likumā papildināja likumu ar jaunu pantu: 10.1 pants. Izglītība un tikumība (1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. (2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai. Tāpat jaunie grozījumi paredzēja uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt izglītojamo audzināšanas, arī valstiskās un tikumiskās audzināšanas, vadlīnijas izglītības iestādēs, kā arī kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstība šā likuma mērķī ietvertās izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī šīs izvērtēšanas kritērijus. Jauns pants Izglītības likumā 2015.gadā tika pievienots, jo līdz šim Izglītības likuma mērķis noteica: nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Atbilstoši izglītojamā vecumam un vajadzībām tiek nodrošināta iespēja: (…) tikumiskai, estētiskai, intelektuālai un fiziskai attīstībai, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos. Taču Ministru kabinets nebija noteicis kārtību, kādā šis mērķis tiks sasniegts. Grozījumu rezultātā Ministru kabinets izstrādāja vadlīnijas, kas tika izdiskutētas darba grupā, kurā piedalījās dažādas valsts pārvaldes iestādes, kā arī nevalstistās organizācijas. Vadlīniju sagatavošanas procesā Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs uzklausīja vairāk nekā 20 nevalstiskās organizācijas un citas institūcijas (piemēram, biedrība “Asociācija Ģimene”, biedrība “E.L.P.A.”, biedrība „Papardes zieds“, biedrība „Centrs Marta”, Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija, Latviešu identitātes atbalsta biedrība, Latvijas Vecāku forums, Latvijas Pedagogu Dome, biedrība “Īsta Mīlestība Gaida”, nodibinājums “Māras loks”, biedrība... Lasīt tālāk

Baiba Rudevska: Homoseksuāla dzīvesveida popularizēšana neatbilst tikumības jēdzienam

Ar 2015.g. 18. jūnija likumu Izglītības likums tika papildināts ar 10.1 pantu šādā redakcijā: “10.1 pants. Izglītība un tikumība (1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. (2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai.” Šī norma vēl projekta stadijā izraisīja skaļus protestus no zināmu ideoloģisku lobiju un nevalstisko organizāciju puses. Praktiski visas šīs organizācijas sludina t.s. LGBT ideoloģiju, kuras pamatpostulātus var rezumēt šādi: homoseksuāli akti ir mAristorāli labi un līdzvērtīgi vīrieša un sievietes laulībai; vēl jo vairāk – cilvēki, kuri tos piekopj, veido īpašu sabiedrības grupu jeb šķiru – t.s. “gejus”, “seksuālās minoritātes”, “LGBT personas”, “LGBTQI… personas” utt. Par savu uzbrukumu mērķi šo lobiju un organizāciju pārstāvji ir izvēlējušies tieši vārdu “tikumība”. Viņuprāt, neesot iespējams skaidri definēt, kas ir tikumība; ko vispār šis vārds nozīmējot; kā vispār varot uzspiest visai sabiedrībai kaut kādu vienveidīgu tikumības izpratni, u.tml. Piedāvāto grozījumu pretinieki nemitīgi deklarē, ka “tikumība” esot kaut kas pilnīgi subjektīvs, iracionāls, nedefinējams, no dažu aprobežotu ļautiņu reliģiskās pārliecības izrietošs, – tātad, viņuprāt, likumā neko tādu nemaz nedrīkstēja rakstīt. (Tas, ka vārds “tikumība” jau ir ierakstīts Satversmes 116. pantā, šos pretiniekus nez kāpēc nemulsina.) Šī atzinuma mērķis ir sniegt atbildi uz Latvijas Cilvēktiesību centra sniegto atzinumu (bez datuma, uz 8 lpp.), kurā šī organizācija apgalvo, ka “Latvijā nav tiesiska attaisnojuma no izglītības materiāliem izslēgt dažādu seksuālo orientāciju un viendzimuma attiecību minēšanu kā netikumisku”. Šāds apgalvojums ir pilnīgi aplams. Turpmāk sekos dažas tēzes, kurās autore īsumā pamatos, kādēļ pozitīva... Lasīt tālāk
Asociācijas Ģimene priekšlikumi tikumiskās un valstiskās audzināšanas vadlīniju projektam

Asociācijas Ģimene priekšlikumi tikumiskās un valstiskās audzināšanas vadlīniju projektam

2015.gada 18.jūnijā Saeima trešajā lasījumā ar balsu vairākumu nobalsoja par grozījumiem Izglītības likumā. Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem, Izglītības un Zinātnes Ministrijai ir uzdots kopā ar NVO, vecāku pārstāvjiem un attiecīgo jomu ekspertiem izstrādāt tikumiskās un valstiskās audzināšanas vadlīnijas. Izejot no publiskajā telpā pieejamās informācijas ir izveidotas divas darba grupas, un pēc publiski pieejamās informācijas ir zināms, ka viens no projekta izstrādātājiem ir prof. Igors Šuvajevs, kas ir arī zināms kā biedrības “Papardes zieds” padomes loceklis. Mūsu biedrība kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām veido otro darba grupu un 22.oktobrī tika aicināta uz sagatavoto projekta prezentāciju Izglītības Ministrijā. Priecēja, ka pasākumā bija pulcējies ļoti liels klātesošo interesentu skaits, kas apstiprina Izglītības likuma izmaiņu nepieciešamību. Biedrība “Asociācija ģimene” kopā ar vairākām citām NVO , piesaistot LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieci Dr. M.Kiopi, Dr. I.Trups – Kalni un citus ekspertus un augstskolu mācībspēkus ir nosūtījusi ministrijai savu redzējumu, jēdzienu definīcijas un tikumiskās audzināšanas darba organizācijas priekšlikumus, cerot uz konstruktīvu dialogu: Vērtības – labumi, kas atrodas cilvēka iekšējā jeb ideālajā (pretstatā materiālajam) pasaulē un sakārtoti hierarhiski dinamiskā sistēmā. Vērtību sistēma var palikt deklaratīva, bet, lai tā būtu darbīga, tai jābūt vienotai ar tikumiem. Tikumi iedarbina (iedzīvina) vērtības. Audzināšana – mērķtiecīgi organizēts izglītības process tikumisko vērtību apguvei, kura rezultāts ir noteikta izglītojamā attieksme pret sevi, citiem un pasauli, kas atklājas konkrētā rīcībā/uzvedībā. Tādējādi audzināšana ir cieši saistīta ar mācībām un pašaudzināšanu. Tikums – morālais spēks, kas cilvēkam ļauj iegūt un īstenot labumus, kas dod iespēju būt patiesi laimīgam un veidot labu (krietnu) dzīvi. Skola kļūst par vidi, kur skolēni praktizē tikumus. Tikumība – personas morālās dzīves kvalitātes būtiskākais raksturojums, kas ļauj tikt pie morālajiem... Lasīt tālāk
Par dzimumaudzināšanu. Kā un kāpēc par to jārunā?

Par dzimumaudzināšanu. Kā un kāpēc par to jārunā?

Dzimumaudzināšana Kādēļ par to jārunā? „Eiropas seksuālās izglītības standarta paraugā” kā centrālā ass par cilvēka dzimumu ir izvirzīta seksualitāte, kura ietver dzimumu gendera (dzimtes) identitāti un lomas, seksuālo orientāciju, dzimuma instinktu, baudu, tuvību un reprodukciju. Šajā definīcijā ir samudžināti dažādi jēdzieni gan cilvēka bioloģiskās dabas izraisītie, gan sociāli izveidotie, galu galā visu novirzot uz seksuālās baudas gūšanu un tikai kā pašu pēdējo minot reproduktīvo funkciju. Sajukums izpratnē par dzimumu. Pēdējā laikā ļoti aktīvas ir kļuvušas dažādas sabiedriskās organizācijas, kurām atbalstu sniedz arī valstiskās struktūras, kuras par dzimumu diskriminācijas galveno cēloni pasludina līdzšinējos uzskatus par dzimumiem un dzimumattiecībām un aicina „mainīt pastāvošās varas attiecības starp sievietēm un vīriešiem un kopumā sabiedrībā esošos dzimumu stereotipus”. Šie maināmie stereotipi esot: dzimums ir iedzimts un neizmaināms, heteroseksuālā orientācija ir norma, meiteņu audzināšana par meitenēm un zēnu – par zēniem ir nepareiza. Pareizajai izpratnei būtu jābūt, ka „dzimumus galvenokārt veido sabiedrības normas un uzskati…Sievišķo un vīrisķo nosaka kultūra.” (Hanstrēma, 2011, 27.lpp.) Gan homoseksualitāte, gan biseksualitāte un citas seksualitātes ir norma. Jaunie zēnu un meiteņu attīstības modeļi ir zēnu feminizācija (sievišķošana) un meiteņu maskulinizācija (vīrišķošana). Fiziski un psihiski dažāda dzimuma cilvēki neatšķiras vai atšķiras nedaudz, tādēļ arī profesiju izvēlē tas nav jāņem vērā. Tātad pilnīgi pretēji priešstati un izpratne par dzimumu, un arī agrāk pastāvošo atziņu noliegšana. Dzimumu atšķirību piesaukšana pielīdzināta dzimumu diskriminācijai. Lai noskaidrotu, cik pamatoti ir šie „revolucionārie” piedāvājumi, apskatīsim kā tie atbilst zinātniskajām atziņām par dzimuma veidošanos un tā nozīmi indivīda dzīvē un sabiedrības pastāvēšanā. Taču jebkuras dzīvas būtnes un dzīvības pastāvēšanas nepārtrauktības nodrošināšanas nepieciešamā sastāvdaļa ir reprodukcija jeb vairošanās. Tā ir viena no dzīvo organismu pamatvajadzībām kā barība, kā ūdens, tāpat... Lasīt tālāk
Par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”. Vēstule Saeimas deputātiem

Par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”. Vēstule Saeimas deputātiem

Biedrība “Asociācija Ģimene” izsaka pateicību deputātei J.Stepaņenko par ierosinātajiem grozījumiem “Izglītības likumā”[1] un uzsākto diskusiju sabiedrībā par tikumības jēdziena interpretāciju Latvijas izglītības sistēmā.

Biedrība “Asociācija Ģimene” uzskata, ka šāda diskusija Latvijas sabiedrībā ir briedusi pārāk ilgi, jo Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas un to padotības iestāžu, ka arī Sabiedrības integrācijas fonda līdzšinējā politika bērnu un jauniešu tikumības formēšanā, kas skar seksualitātes jautājumus, ir bijusi neatbilstoša Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos (piemēram, Civillikumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā) nostiprinātajām vērtībām.

Lasīt tālāk

16.02.2010. “Asociācija Gimene” diskutē ar deputātiem par ģimenes vērtību mācīšanu skolās

Nenoliedzot to, ka bērniem skolās būtu nepieciešams stāstīt par seksuālo veselību, paralēli tam bērniem būtu jāmāca arī morālās un ģimeniskās vērtības, šodien pēc aktīvas viedokļu apmaiņas vienojās vairākums Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātu. Šajā diskusijā, pārstāvot asociāciju “Gimene”, piedalījās arī LPP/LC Sieviešu Kluba valdes locekle Irēna Kondrāte. Diskusijā tika uzsvērts, ka vidusskolas posmā šīs tēmas galvenokārt apskatītas veselības mācības stundās, kuru iekļaušana vai neiekļaušana mācību programmās ir brīva skolas direktoru izvēle. Kā uzsver VISC speciālisti, par veselības jautājumiem ar skolēniem jārunā arī skolotājiem, tostarp gan par dzimumaudzināšanu, gan ģimenes izpratni un piemēriem, uz kuriem būtu jātiecas. Kaut arī izglītības saturā šo tēmu apskatīšana ir paredzēta, pastāv problēmas ar vēlamo rezultātu sasniegšanu, sēdē uzsvēra asociācijas “Ģimene” pārstāve Irēna Kondrāte, kā vienu no galvenajām problēmām minot to, ka skolotāji īsti nav gatavi runāt par ģimeniskām tēmām, lai gan ģimeniskums, viņasprāt, būtu galvenā vērtība, uz ko jābalsta veselības mācība. “Kaut kur pārtrūkst saikne, ko tieši bērniem mācīt,” viņa uzsver. Tādēļ viņas pārstāvētā biedrība iecerējusi drīzumā vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā ar konkrētu piedāvājumu sociālo zinību mācību bloka paplašināšanai, pārstrādājot uzsvarus šajā mācību priekšmetā un daudz lielāku uzsvaru liekot uz ģimenes nozīmi un vērtību. Turklāt, lai arī ģimene ir viena no kristietības vērtībām, ģimenes mācība skolās nav jāmāca saistībā ar šo ticību, jo tā vienlaikus ir arī vispārcilvēciska vērtība, viņa uzsvēra. Paraugs jaunās programmas izstrādē ņemts no Polijas prakses ģimenes mācības īstenošanai skolās, un Irēna Kondrāte pieļauj, ka Latvijas skolās varētu izmantot latviski pārtulkotus poļu izstrādātos mācību līdzekļus. Asociācija “Ģimene” jau vienojusies ar Rīgas domi par pilotprojekta īstenošanu galvaspilsētas skolās, kuras tam piekritīs. Savukārt asociācijas “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle... Lasīt tālāk